Algemene Cursusvoorwaarden MVA Academie B.V.

Door gebruik te maken van de diensten en producten van MVA Academie B.V., en/of aan haar gelieerde (rechts)personen, hierna: “MVA Academie”, aanvaardt Cursist onderstaande voorwaarden:

Artikel 1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene Cursusvoorwaarden van MVA Academie.
    1. Cursist: iedere (rechts)persoon die met MVA Academie een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een Cursus wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
    1. Cursus: een door MVA Academie aangeboden opleiding.
    1. Cursuskosten: de voor de Cursus verschuldigde kosten, waaronder maar niet beperkt tot inschrijfgeld, administratiekosten, materiaalkosten.
    1. Docent: de (rechts)persoon die een Cursus van MVA Academie verzorgt.

1.5    Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht, aanneming van werk en alle andere Overeenkomsten tussen Cursist en MVA Academie.

1.6    Partijen: Cursist en MVA Academie tezamen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door MVA Academie uitgebrachte c.q. gedane offertes en aanbiedingen alsmede op alle Overeenkomsten en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door MVA Academie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd.

2.2    MVA Academie is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.3    De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan Cursist zich mocht bedienen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4    Op het moment van totstandkoming van iedere Overeenkomst wordt Cursist geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.5    Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. MVA Academie en  Cursist zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6       Cursist die reeds een Overeenkomst heeft gesloten met MVA Academie, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere en/of aanvullende Cursussen in te stemmen.

Artikel 3. Inschrijving en totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Inschrijving voor een Cursus geschiedt uitsluitend via de website van MVA Academie, www.mva-academie.nl, tenzij tussen Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2    Alle door MVA Academie gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3    Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment van inschrijving voor een Cursus van MVA Academie en uitdrukkelijke aanvaarding c.q. bevestiging van de inschrijving door MVA Academie. De inschrijvingsbevestiging van MVA Academie wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4    Tenzij anders is overeengekomen, heeft Cursist pas toegang tot een Cursus na bijschrijving van Cursuskosten op de door MVA Academie opgegeven bankrekening.

3.5    De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 4. Prijs en prijswijziging

4.1    Alle door MVA Academie opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen opgelegd van overheidswege.

4.2    De prijs die MVA Academie voor een Cursus heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de Cursus conform de overeengekomen specificaties.

4.3    MVA Academie is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen ingeval van een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst.

4.4    In geval van wijziging van de inschrijving door Cursist wordt € 25,00 (exclusief BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. MVA Academie is echter niet verplicht mee te werken aan door Cursist verlangde wijzigingen.

4.5    Prijsstijgingen als bedoeld in lid 4.3 en 4.4 geven Cursist niet het recht de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.   

Artikel 5. Betaling

5.1    Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk bij inschrijving voor een Cursus via de website www.mva-academie.nl, tenzij tussen Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2    Indien Partijen zijn overeengekomen dat betaling geschiedt op factuurbasis, dan dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.

5.3    Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden door middel van overmaking op een door MVA Academie aan te wijzen bankrekening. Bezwaren van Cursist tegen de facturen van MVA Academie schorten de betalingsverplichting niet op. 

5.4    Bij overschrijding van de onder 5.1 of 5.2 genoemde termijn, is Cursist van rechtswege in verzuim (zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is). In dat geval is Cursist de wettelijke handelsrente verschuldigd, te vermeerderen met 3% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Alsdan is  Cursist tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan MVA Academie, die reeds nu worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom inclusief vervallen rente, onverminderd het recht van MVA Academie de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.

5.5    In het geval de werkgever voor betaling van de Cursuskosten zorg draagt maar in gebreke blijft, is Cursist verantwoordelijk voor de betaling van de Cursuskosten.

5.6    De hoofdsom, inclusief vervallen rente, is in ieder geval direct opeisbaar indien:

5.6.1      een betalingstermijn is overschreden;

5.6.2      een aanvraag tot faillietverklaring van Cursist is ingediend en/of surseance van betaling van Cursist is aangevraagd;

5.6.3      ten laste van Cursist beslag wordt gelegd;

5.6.4      Cursist (vennootschap) wordt ontbonden, geliquideerd en/of op enige andere wijze eindigt en/of haar onderneming (geheel of gedeeltelijk) verkoopt of op andere wijze vervreemdt;

5.6.5     Cursist (natuurlijke persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onder curatele wordt gesteld, overlijdt of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

5.7    Indien MVA Academie al dan niet in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die MVA Academie in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Cursist.

5.8    In alle gevallen heeft MVA Academie naast (onder andere) de in dit artikel genoemde rechten (eveneens) het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

Artikel 6. Opschorting

6.1    MVA Academie heeft het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen uit lopende Overeenkomsten op te schorten tot nakoming door Cursist van een opeisbare vordering plaatsvindt. Bij niet nakoming door Cursist van een opeisbare vordering worden alle vorderingen van MVA Academie op Cursist onmiddellijk en volledig opeisbaar. Wanneer Cursist definitief in verzuim is, heeft MVA Academie het recht de Overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling te ontbinden. Cursist heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 7. Afmelding

7.1 De Cursist dient zich schriftelijk of per e-mail af te melden voor een Cursus.

7.2 Bij afmelding meer dan tien (10) werkdagen voor aanvang van een Cursus is € 25,00 (exclusief BTW) administratiekosten verschuldigd. Indien reeds is betaald, worden de volledige Cursuskosten, minus € 25,00 (exclusief BTW) administratiekosten, gerestitueerd.

7.3 Bij afmelding meer dan vijf (5) werkdagen maar minder dan tien (10) werkdagen voor aanvang van een Cursus, is vijftig (50) procent van de Cursuskosten verschuldigd. Indien reeds is betaald, wordt vijftig (50) procent van de Cursuskosten, minus € 25,00 (exclusief BTW) administratiekosten, gerestitueerd.

7.4 Bij het uitblijven van dan wel indien afmelding plaatsvindt minder dan vijf (5) werkdagen voor aanvang van een Cursus zijn de volledige Cursuskosten verschuldigd en vindt geen restitutie van de Cursuskosten plaats. In dat geval kan de gereserveerde plaats tegen € 25,00 (exclusief BTW) administratiekosten door een vervanger worden ingenomen. De Cursist dient de MVA Academie schriftelijk of per e-mail te informeren wie de vervanger is.

7.5 Indien Cursist om wat voor reden dan ook de Cursus vroegtijdig verlaat, kunnen geen studie-uren/studiepunten aan Cursist worden toegekend en vindt geen restitutie van Cursuskosten plaats. Het vroegtijdig verlaten van een Cursus is aldus voor rekening en voor risico van Cursist.

Artikel 8. Wijziging programmaonderdelen en/of docenten  

8.1    MVA Academie behoudt zich het recht voor om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen.

8.2    Wijzigingen als bedoeld in lid 8.1 geven Cursist niet het recht de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.

Artikel 9. Klachten

9.1    Een klacht indienen na de Cursusdag kan door binnen veertien (14) dagen nadat de betreffende opleiding heeft plaatsgevonden, contact op te nemen per e-mail via info@mva-academie.nl. Na afloop van deze termijn wordt Cursist geacht akkoord te zijn gegaan met hetgeen MVA Academie heeft geleverd.

9.2    Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, dient de klacht duidelijk te zijn omschreven, onder opgave van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

9.3    Na ontvangst van de klacht neemt MVA Academie zo snel mogelijk contact op om de klacht te bespreken. MVA Academie streeft ernaar de klacht altijd binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.

9.4    Bij het indienen van een klacht blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 10. Einde van de Overeenkomst

10.1. Onverminderd een eventueel tussen Partijen overeengekomen opzegtermijn, kan MVA Academie, zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien:

10.2.1    een betalingstermijn is overschreden;

10.2.2    een aanvraag tot faillietverklaring van Cursist is ingediend en/of surseance van betaling van Cursist is aangevraagd;

10.2.3    ten laste van Cursist beslag wordt gelegd;

10.2.4    Cursist (vennootschap) wordt ontbonden, geliquideerd en/of op enige andere wijze eindigt en/of haar onderneming (geheel of gedeeltelijk) verkoopt of op andere wijze vervreemdt; en/of

10.2.5    Cursist (natuurlijke persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), onder curatele wordt gesteld, overlijdt of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

10.2.6    ingeval Cursist zijn onderneming verkoopt of liquideert.

10.2  Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der Partijen alle in bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, inclusief kopieën en andere afgeleiden daarvan, onverwijld aan de andere partij ter hand te stellen.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1  MVA Academie behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving.

11.2  Het is Cursist uitdrukkelijk verboden om Cursusmateriaal en werkwijzen, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van MVA Academie toegestaan.

Artikel 12. Overmacht

12.1  Indien MVA Academie haar verplichtingen niet of niet volledig na kan komen als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, daaronder begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van MVA Academie of binnen de onderneming van een derde van wiens diensten MVA Academie bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, dan wel door enige omstandigheid die buiten de risicosfeer van MVA Academie ligt, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat MVA Academie weer in staat is de Overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.

12.2 Indien MVA Academie binnen een redelijke termijn niet in staat is haar verplichtingen jegens Cursist na te komen, als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, dan hebben zowel MVA Academie als Cursist het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat MVA Academie gehouden is enige schade als gevolg van die ontbinding te vergoeden.

12.3  Indien MVA Academie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is MVA Academie gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Cursist gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13. Opdrachten en derden

13.1  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MVA Academie. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens MVA Academie aanvaarde opdrachten. MVA Academie behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in voorkomend geval (gedeeltelijk) te doen uitvoeren door (een) derde(n). Deze derde(n) zullen zorgvuldig door MVA Academie worden geselecteerd.

13.2  MVA Academie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden (waaronder mede begrepen onder-opdrachtnemers). MVA Academie is door Cursist gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens Cursist. Eventuele derden kunnen, naast MVA Academie, een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor MVA Academie gelden eveneens voor hen gelden.

13.3  De uitvoering van de Overeenkomsten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cursist. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Cursist verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1  MVA Academie is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MVA Academie. 

14.2  Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Cursist of afwijkingen ten opzichte van op de website verstrekte informatie geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening.

14.3  Een eventuele aansprakelijkheid van MVA Academie is te allen tijde beperkt tot eventuele directe schade. MVA Academie is nimmer aansprakelijk voor indirecte respectievelijk gevolgschade.

14.4  De eventuele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van MVA Academie is voorts beperkt tot maximaal 100% van het nettobedrag van de factuur ter zake de betreffende werkzaamheden.

14.5  Indien MVA Academie ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de  Overeenkomst (waaronder deze Algemene Voorwaarden) niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Cursist haar ter zake volledig vrijwaren en aan MVA Academie alles vergoeden wat aan deze derde voldaan moet worden alsmede de in dat verband gemaakte kosten. 

14.6 Aan eventueel door MVA Academie uitgegeven studieadviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

14.7 Cursist is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn studie-uren/studiepunten. Aan het studie-uren/studiepunten overzicht van MVA Academie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 15. Privacy en gegevensbescherming
15.1     De door MVA Academie verzamelde persoons- en bedrijfsgegevens dienen uitsluitend voor de correcte uitvoering van de door MVA Academie aangegane Overeenkomsten. Behoudens een wettelijke verplichting daartoe zal MVA Academie de in de voorgaande zin bedoelde gegevens op geen enkele wijze openbaar maken of verstrekken aan derden. MVA Academie zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden om te voorkomen dat derden in het bezit komen van de aan MVA Academie verstrekte gegevens.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1  Op alle Overeenkomsten (waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden), evenals op alle offertes en aanbiedingen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2  Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen MVA Academie haar statutaire vestigingsplaats heeft.

Aanvullende voorwaarden:
• In geval van wijziging van uw inschrijving wordt € 25,00 (exclusief BTW) administratiekosten per wijziging in rekening gebracht.
• In geval van wijziging van uw inschrijving waarbij de MVA Academie reeds cateringkosten heeft gemaakt, worden deze kosten aanvullend in rekening gebracht bij u.
• In geval van handmatige facturatie wordt € 25,00 (exclusief BTW) administratiekosten in rekening gebracht.